MOST POPULAR

Gusto mo bang bumili ng ibon?

Sweater

Sweater is that winning breed that brawls its opponents into submission. They have excellent gameness and power that their relentless attacks simply overwhelm their opponent. Sweaters used to lack endurance, but infusions into their bloodline made them the most feared opponents they are today.

In their fight, the sweater gamefowl seems to care less about the fate. Both on the ground and in the air, they exert zero tolerance. They've trained hard and now they have the savvy to win in a fight as well.

Yellow Legged Hatch

Yellow Legged Hatch is always bred and conditioned for increased stamina and strength to produce chickens that are either cocks or hens called game fowls.

The hens are not bred to fight when matured, but they are bred, fed and groomed with protein and calcium rich foods to enable them to produce chicks that are highly resistant to flues and other bird-related illnesses. This produces resistant and long-lasting generational fighting stamina.

Kelso

The Kelso gamefowl fighting rooster is one of the most popular and common rooster breeds used in the sport of cockfighting. They are a bird species that is highly effective in swooping down from above and swooping down from below to attack their prey.

Kelso roosters are stunning in appearance. These chickens are impressive in size (between 6 and 8 pounds) and appearance, with beautiful plumage and iridescent tail feathers.

Boston Roundhead

The majority have yellow legs but they can also have white legs. Red eyes, wheaten or pale yellow hackle, medium to high station, an average weight of 2.0 to 2.4 kg. Boston Roundheads, excepts sometimes exhibit black spurs. They mature early in about 10 months old.

It's intelligent and uses sidestepping and agility to gain the upper hand.

White Fighting Rooster

White Fighting Roosters have thick shoulders, a single straight comb, longer wattles, bright yellow eyes, and a sharp beak.


Large, muscular, and with powerful legs and huge spurs, they are feisty when going toe-to-toe. Due to their size, White Fighting Roosters — both roosters and hens — need plenty of space to roam around.

TOP SELLER

Sweater

The Sweater gamefowl fighting rooster is the most prestigious of all gamebirds, and it always comes out on top. The Sweater is an essential part of any discussion of cockfighting. The sweater fighting cock is the dominant kind that knocks out the competition via sheer force of will.

TOP SELLER

Yellow Legged Hatch

One of the most popular of the Hatch family for it's proven winning ways. The YLH is 100% yellow legged. It is 70% straight combed with light red feathers and is black breasted. These gamecocks are deadly cutters, have deep game and possess very powerful legs and has good endurance for drag fights.

TOP SELLER

Kelso

Kelsos are very smart fighters. Unlike other gamefowl, Kelsos don't jump into the opponents knives in the air, but shuffle and weave, or side-step before launching their own air attack. If a Kelso is first in the air, chances are, the opponent will be jumping into his knives. One-two hit and then it's over.

TOP SELLER

Boston Roundhead

Roundhead gamefowl is one of the many popular bloodlines of fighting roosters that are highly popular today. Roundheads are aggressive, fast fighting, feet out and deadly, sure cutting birds. They have strong and devastating leg power.

TOP SELLER

White Fighting Rooster

The White Fighting Rooster is popular for being one of the keenest cutting machines in the air and even better on the ground. As a single stroke attacking gamefowl they only hit once but that one kick is lethal most of the time because these roosters are fast gamefowl as well. Smart fighters, the White Fighting Rooster are known to break high, can last a long fight in the pit and are aggressive hitters.

Aside from cutting skill, they have power too which makes their cutting as deadly as any single stroke fowl anywhere. Known as for high flying with aerial finishing moves.

BUY YOUR FIGHTING COCKS, FARM ROOSTERS AND HENS

We Are The Number One Breeder and Supplier For Roosters and Hens

Only Available In The Philippines

Shipping available anywhere in the Philippines. Purchases outside of the Philippines are strictly forbidden.

Game Fowl

Sa kabila ng modernisasyon at pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas, nananatiling buhay at matatag ang industriya ng pag-aalaga ng ibon sa bansa. Isang halimbawa nito ang PhilippinesBirds.com, isang pamilyang nakatuon sa pag-aalaga ng mga ibon at pagpapalaki ng mga laro na sinalin sa kanila mula sa henerasyon hanggang henerasyon.

Kasaysayan at Pagkakakilanlan ng PhilippinesBirds.com

Ang PhilippinesBirds.com ay hindi lamang isang pangalan sa industriya ng pag-aalaga ng mga ibon kundi isang tatak ng tradisyon at pamilyang nagpapalago ng kanilang kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng mga ibon, lalo na sa mga paboritong manok na laro. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ipinapasa-pasa ng pamilyang ito ang kanilang mga natutunan sa bawat henerasyon, na nagpapatibay sa kanilang reputasyon bilang mga eksperto sa larangan ng pag-aalaga ng ibon at pagpapalaki ng manok na laro.

Pamilyang Nagmula sa Kasaysayan ng Pag-aalaga ng Ibon

Ang kasaysayan ng PhilippinesBirds.com ay isang salaysay ng dedikasyon at pagmamahal sa pagsasanay ng mga ibon, lalo na ang mga manok na laro na kilala sa kanilang husay at kalidad. Mula sa kanilang mga unang henerasyon ng breeders hanggang sa kasalukuyang panahon, ipinamana ng pamilya ang kanilang kasanayan sa bawat miyembro, na nagbibigay-daan sa kanila upang maging pinakamalakas na presensya sa industriya ng pagsusugal at pagsusugal.

Sa ngayon, ang PilipinasBirds.com ay nagbibigay ng dalubhasa sa pag-aalaga ng mga ibon, at may magagandang farms sa buong Pilipinas.

Sabong

Ang sabong, o ang pagtutunggali ng manok, ay isang malalim na bahagi ng kultura at tradisyon sa Pilipinas. Sa buong bansa, ang sabong ay hindi lamang isang uri ng pagsusugal, kundi isang uri rin ng pagtatalo, pagpapakita ng galing, at pagsasalin ng mga kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng mga manok na laban.

Kasaysayan at Tradisyon ng Sabong sa Pilipinas

Ang sabong sa Pilipinas ay may matagal nang kasaysayan na bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ipinakilala ito ng mga Kastila noong kolonyalismo, ngunit mabilis itong naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kultura ng mga lokal. Noong unang panahon, ang mga sabungan ay hindi lamang mga lugar ng labanan kundi mga sentro rin ng palitan ng kultura at tradisyon sa pag-aalaga ng mga manok.

Ang mga Filipino ay kilala sa kanilang pagkakahilig sa manok at ang kakayahan sa pagsasanay ng mga ito para sa sabong ay isang mataas na sining na itinuturo mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang mga manok na itinuturing na magaling sa laban ay karaniwang tinatawag na "game fowl" o "labanang manok."

Sa Pilipinas, ang sabong o cockfighting ay isang tradisyonal na larong nagmula pa noong panahon ng mga Espanyol at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang isang popular na pampalakasan at kultura ng mga Pilipino. Sa pagsusulat na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan, kahalagahan, aspeto ng kultura, batas, at kontrobersya na kaugnay ng sabong.

Kasaysayan ng Sabong sa Pilipinas

Ang sabong ay may malalim na kasaysayan sa Pilipinas. Noong panahon ng kolonyalismo ng Espanyol, idinala nila ang tradisyong ito na mula sa kanilang bansa. Simula noon, naging bahagi na ito ng kultura at lipunan ng mga Pilipino. Sa bawat bayan at lalawigan, makikita ang mga sabungan o lugar kung saan ginaganap ang mga laban ng manok.

Kahalagahan ng Sabong sa Kultura ng Pilipinas

Sa mga Pilipino, ang sabong ay hindi lamang isang simpleng laro kundi isang bahagi ng kanilang buhay at kultura. Ito ay nagbibigay hindi lamang ng aliw at libangan kundi nagtataglay din ng mga halaga tulad ng pagkakaibigan, pagiging matiyaga, at pagiging maparaan. Ang mga sabungan ay hindi lamang lugar ng laban kundi pati na rin ng pakikipagkapwa-tao at pagkakaisa sa komunidad.

Batas at Regularisasyon ng Sabong

Sa Pilipinas, ang sabong ay regular na regulado ng gobyerno. May mga batas at regulasyon na nagtatakda ng kung paano ito dapat isagawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga manok at ng mga manlalaro. Ipinagbabawal ang mga laban na walang pahintulot mula sa lokal na pamahalaan, at may mga kondisyon din sa pag-aalaga at pagtatanggol ng mga hayop.

Kontrobersya at Pangangalaga sa mga Manok

Bagaman popular ang sabong sa maraming komunidad, may mga kontrobersya itong kinakaharap. Ang pangunahing isyu ay ang pang-aabuso at pang-aalaga sa mga manok. May mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga hayop na tumututol sa pagsasagawa ng sabong. Gayunpaman, para sa mga tagahanga nito, ang sabong ay isang tradisyonal na pampalakasan na may kaakibat na pangangalaga at pagrespeto sa mga manok.

Epekto ng Sabong sa Ekonomiya at Turismo

Maliban sa kultura at tradisyon, mayroon ding positibong epekto ang sabong sa ekonomiya ng mga lokal na komunidad. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalaro, tagapag-alaga ng manok, at iba pang kaugnay na industriya tulad ng paggawa ng kagamitan sa sabungan. Bukod dito, ang mga pagtitipon ng sabong ay nakapagpapalakas din sa turismo, lalo na sa mga lugar na kilala sa kanilang mga matibay na sabungan.

Pagsusuri sa Kasalukuyang Kalagayan at Kinabukasan ng Sabong sa Pilipinas

Sa kasalukuyan, patuloy ang pagiging popular ng sabong sa Pilipinas. May mga pagbabago at pag-unlad sa pamamaraan ng paglalaro at pamamahala ng sabungan upang masiguro ang pagiging legal at maayos nito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga debate at diskusyon hinggil sa etika at pangangalaga sa mga hayop na sangkot sa larong ito.

Pagtatapos

Sa kabuuan, ang sabong sa Pilipinas ay hindi lamang isang laro kundi isang bahagi ng kasaysayan, kultura, at identidad ng mga Pilipino. Ang patuloy na pagpapalakas at regulasyon nito ay naglalayong mapanatili ang tradisyong ito habang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga manok at ng mga sangkot na indibidwal. Sa huli, ang sabong ay patuloy na magiging bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kanilang pagsusulong sa hinaharap.

Cockfighting in the Philippines

Unraveling the Tradition and Controversy

In the vibrant tapestry of Filipino culture, few traditions evoke as much passion, debate, and controversy as cockfighting. Known locally as "sabong," this age-old practice has deep roots in Philippine history and society, intertwining elements of sport, entertainment, and cultural heritage. Yet, amidst its cultural significance, cockfighting stands as a subject of ethical scrutiny and legal contention both domestically and internationally.

A Cultural Legacy:

Cockfighting in the Philippines traces its origins back to pre-colonial times, where it held ritualistic and symbolic importance within indigenous communities. Over the centuries, it evolved into a popular pastime across all social strata, transcending geographical and economic divides. Today, sabong remains a cornerstone of rural and urban life, attracting enthusiasts from all walks of life.

The Thrill of the Cockpit:

At the heart of sabong lies the cockpit, a vibrant arena pulsating with energy and anticipation. Here, meticulously bred gamecocks, known as "game fowls," engage in intense battles of skill and strategy. Each match is a spectacle unto itself, with spectators cheering fervently for their favored bird.

Beyond Entertainment:

For many Filipinos, cockfighting is more than just a form of entertainment; it's a way of life deeply intertwined with cultural identity and camaraderie. Sabong fosters a sense of community, where friendships are forged, and traditions are upheld. Additionally, it serves as an economic lifeline for breeders, trainers, and local businesses, contributing to the livelihoods of countless individuals.

Ethical and Legal Controversy:

Despite its cultural significance, cockfighting remains a divisive issue both within the Philippines and abroad. Critics argue that the sport promotes animal cruelty and violence, citing concerns over the treatment of gamecocks and the bloodshed inherent in each match. International animal welfare organizations have called for its abolition, while some regions within the Philippines have enacted laws restricting or banning the practice altogether.

Finding Common Ground:

In the face of such controversy, finding common ground becomes paramount. Efforts to regulate and modernize sabong have gained traction in recent years, aiming to strike a balance between tradition and ethical standards. Initiatives promoting responsible breeding practices, humane treatment of gamecocks, and strict oversight of cockfighting events seek to address concerns while preserving cultural heritage.

Looking Ahead:

As the Philippines continues to evolve, so too does the discourse surrounding cockfighting. While deeply ingrained in the nation's cultural fabric, sabong faces ongoing challenges in navigating ethical, legal, and societal considerations. Ultimately, the future of cockfighting in the Philippines hinges on a delicate balance between tradition and progress, ensuring that its legacy endures while respecting the welfare of both animals and communities.

In the intricate mosaic of Filipino culture, cockfighting stands as a complex and multifaceted phenomenon, embodying centuries of tradition, passion, and controversy. As the debate surrounding sabong rages on, one thing remains certain: its enduring presence will continue to shape the cultural landscape of the Philippines for generations to come.

Post Address and Mail

Address

Philippines Birds Farms, Sampaguita Street, Silay City, Western Visayas, Philippines

Sampaguita St, Silay City, Negros Occidental, Philippines

Philippines

Call or text:
+63 956 408 1144

Site:

www.philippinesbirds.com

The terms and your use of the Website (and all non-contractual relationships arising out of or connected to it or them) shall be governed by and construed in accordance with Philippines law. You submit to the exclusive jurisdiction of the Philippines courts to settle any dispute which may arise under these Terms.

Copyrighted. All rights reserved